Polityka ochrony prywatności

I. Wstęp.

1. Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING dokłada wszelkich starań, by
zabezpieczyć bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i chronić je
przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować
prywatność każdego Użytkownika.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kamil Bełz
BUSINESS CONSULTING z zachowaniem wymogów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Kamil Bełz
BUSINESS CONSULTING, środki ochrony i bezpieczeństwa danych
osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Kamil Bełz
BUSINESS CONSULTING środków i metod ochrony danych osobowych.

II. Podstawowe pojęcia.

1. dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora,
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2. przetwarzaniu danych
– operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub
łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa
prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Kamil
Bełz BUSINESS CONSULTING 5. Klient – podmiot, na rzecz którego Kamil
Bełz BUSINESS CONSULTING świadczy usługi z zakresu: coachingu,
prowadzenia szkoleń Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING

III. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kamil Bełz
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kamil Bełz BUSINESS
CONSULTING, miejsc. Ząbki, ul. Calineczki, nr 8/12C, lok. 28, 05-091 Ząbki,
NIP 9282078815, REGON 081179740, zwany dalej: Kamil Bełz BUSINESS
CONSULTING.

IV. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników.

1. Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING, w zakresie zgodnym z prawem,
może gromadzić informacje dotyczące Użytkowników, za pośrednictwem
różnych źródeł. 2. Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING uzyskuje dane
osobowe Użytkowników:
▪ 1) bezpośrednio od swoich Klientów
▪ 2) pośrednio: od podmiotów współpracujących Kamil Bełz BUSINESS
CONSULTING w zakresie marketingu bezpośredniego świadczonych
przez Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING

V. Sposób przetwarzania danych osobowych.

1. Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING zapewnia odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych
udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające
dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem
przepisów RODO, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub
zniszczeniu.

2. Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING oświadcza, że:
▪ 1) przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
▪ 2) zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
poddaje je dalszemu przetwarzaniu z uwzględnieniem tych celów;
▪ 3) przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla
realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba
że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

3. Dane osobowe gromadzone przez Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING
mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
▪ 1) świadczenie usług, administrowanie nimi i informowanie o nich przez
Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING;
▪ 2) szacowanie ryzyka i doskonalenie usług świadczonych przez Kamil
Bełz BUSINESS CONSULTING polegające w szczególności na rozwoju
świadczonych usług oraz zarządzanie komunikacją;
▪ 3) spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa;
▪ 4) na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Kamil Bełz
BUSINESS CONSULTING.

4. Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING zapewnia kontrolę nad rodzajem i
zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich
przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

5. Dostęp do danych osobowych posiada: Kamil Bełz BUSINESS
CONSULTING, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz
osoby świadczące usługi na jego rzecz oraz na rzecz jego Klientów w ramach
realizacji umowy. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione
osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Kamil Bełz
BUSINESS CONSULTING.

6. Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING prowadzi ewidencję osób
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby upoważnione
do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy
danych osobowych oraz zastosowania środków zapewniających ochronę
przetwarzanych danych osobowych.

VI. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych.

1. Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING nie udostępnia, nie sprzedaje ani
nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych
dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub
gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING może powierzyć przetwarzanie
danych osobowych osobom świadczącym usługi na jego rzecz oraz na rzecz
jego Klientów, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania
danych osobowych. Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING prowadzi
ewidencję osób, z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Osoby, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych
zobowiązane są do zachowania wysokiego stopnia ochrony prywatności i
bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu
Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING.

VII. Prawa Użytkowników.

1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Kamil Bełz
BUSINESS CONSULTING danych osobowych, które jego dotyczą, w
szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania
danych.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także
dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także
żądania ograniczenia ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem przepisów prawa.

3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Kamil Bełz BUSINESS
CONSULTING odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o
której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Użytkownik ma prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na
potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING nie będzie mógł
przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Użytkownik może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych
osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: listownie: Kamil
Bełz BUSINESS CONSULTING Calineczki 8-12c/28, 05-091 Ząbki na e-mail:
kamilbelztv@gmail.com telefonicznie: tel. 577 320 666

VIII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.

IX. Zasady przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

1. Dane osobowe Użytkowników pozyskane w celu zawarcia umowy
przechowywane będą przez okres wykonania umowy oraz do końca roku
kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił ostatni kontakt z
Klientem w przedmiocie jej zawarcia.

2. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z zawarciem umowy będą
przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z
zawartej umowy.

3. Administrator przechowuje podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb
marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu
względem ich przetwarzania danych osobowych w tym celu, cofnięcia
wyrażonej zgody marketingowej bądź w przypadku stwierdzenia przez
Administratora, że zgody te uległy dezaktualizacji.

4. Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING zastrzega sobie prawo do
przechowywania uzyskanych informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze
względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione
cele biznesowe.

5. Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING ma prawo wykorzystywać dane
osobowe Użytkowników do celów badań rynkowych oraz dla innych celów
marketingowych, pod warunkiem ówczesnego uzyskania zgody od
użytkowników na wykorzystanie ich danych do celów wskazanych w
niniejszym ustępie.

6. Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING nie będzie przekazywał danych
osobowych Użytkowników do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których
następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą̨

X. Zmiany Polityki Ochrony Prywatności.

Kamil Bełz BUSINESS CONSULTING zastrzega sobie prawo zmiany Polityki
Ochrony Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki na stronie
internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie
z nową datą.