Platforma VOD

REGULAMIN PLATFORMY ABONAMENTOWEJ „kamilbelztv.pl”

1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z platformy abonamentowej znajdującej się pod adresem URL http://kamilbelztv.pl, zwanej dalej „Platformą”.
   
 2. Platforma prowadzona jest przez Kamil Bełz Business Consulting z siedzibą w Ząbkach, ul. Calineczki 8-12c/2 05-091 Ząbki, NIP 9282078815, REGON: 081179740, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „Administratorem”.
   
 3. Adres Platformy i dane kontaktowe: adres internetowy – http:// kamilbelztv.pl , kontakt Facebook.com/belzkamil, adres korespondencyjny: Kamil Bełz Business Consulting ul. Calineczki 8-12c/2 05-091 Ząbki
   
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Platformy powinna zapoznać się z jej Regulaminem.
   
 5. Korzystanie z usługi abonamentowej Platformy wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
   

2. Rodzaje i zakres działalności Platformy 

 1. Za pośrednictwem Platformy prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu marketingu, sprzedaży, rozwoju osobistego, motywacji, mowy ciała, relacji, biznesu i dziedzin pokrewnych.
   
 2. Przedmiotem sprzedaży jest dostęp w ramach abonamentu do umieszczonych w Serwisie produktów elektronicznych tj. w formacie ebook/ audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi lub w formie zapisu na płycie CD, DVD.
 3. Korzystanie z produktów zamieszczonych na Platformie jest również możliwy poprzez udzielenie zgody na co miesięczne obciążenie wskazanej karty płatniczej użytkownika Platformy albo poprzez inne opłacenie abonamentu.
 4. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go online poprzez przeglądarkę internetową
   
 5. Pod pojęciem ”ebook” należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3 ebooki mogą zawierać – poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).
   
 6. W celu prawidłowego skorzystania z zakupionego produktu w formie elektronicznej ebook/audio/ video wymagana jest instalacja programu do obsługi pliku w formacie: WinRar, K-Lite Codec Pack, Quick Time 7.
   
 7. Produkt elektroniczny w formacie ebook/audio/ video lub pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi jest dostarczany przez Sprzedającego do Użytkownika serwisu za pośrednictwem poczty email, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. 

3. Polityka prywatności 

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
   
 2. Administratorem Danych osobowych jest Kamil Bełz Business Consulting z siedzibą w Ząbkach, ul. Calineczki 8-12c/2 05-091 Ząbki, NIP 9282078815, REGON: 081179740, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „Administratorem”. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych firmie Getresponse. Dane kontaktowe gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu: 
 • zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
   
 • doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,
   
 • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
   
 • zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Platformy przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Platformę,
   
 • przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
   

3. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej Platformy oraz innych informacji marketingowych związanych z Platformą.

4. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e- mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto na Platformie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

5. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e- mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są na wskazany adres email:

 • Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
   
 • Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Platformą a Klientem.
   
 • Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
   
 • Na Platformie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Platformy, system Platformy wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Platformy automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Platforma nie będzie mogła zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

6. Platforma informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Platformy świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Platforma zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Platformy może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Platformą a Klientem. 

7. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Platformę drugiej stronie treści zawieranej umowy: 

 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
   
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
   
 • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

4. Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Platformy stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne: 

 • aktywne łącze internetowe,
   
 • Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 1024 MHz.
   
 • System operacyjny co najmniej Windows XP lub nowszy.
   
 • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
   
 • Platforma nie jest zobowiązana do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
   
 • Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 • Witryna internetowa Platformy dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024×700.

5. Zasady dokonywania zakupów

 1. Informacje podane na stronach internetowych Platformy, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Platforma przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje: 
  • dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  • łączną cenę zamówionych produktów wraz z
   podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
  • dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
  • Dokonanie subskrypcji abonamentu wymaga rejestracji na Platformie
 3. Pierwsze konto założone przez Użytkownika na Platformie jest kontem głównym. Użytkownik może założyć tylko jedno konto główne. Założenie większej ilości kont jest niedozwolone. W razie złamania niniejszego zapisu bez podania istotnej przyczyny wszystkie konta Użytkownika zostaną zablokowane ze skutkiem natychmiastowym bez odwołania.
 4. Korzystanie z Platformy odbywa się za pomocą płatności recurringowych.
 5. Użytkownik zawierając umowę z firmą Kamil Bełz Business Consulting oraz wybierając określony abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za abonament wynoszącej 15 zł. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 6. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora za pomocą którego Użytkownik cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy Kamil Bełz Business Consulting.
 7. Zgodę na wyżej wymienione obciążenia Użytkownik wyraża na formularzu wypełnionym podczas wykupienia dostępu do Platformy po raz pierwszy, wskazując numer karty kredytowej, debetowej lub innej właściwej karty płatniczej, datę ważności wskazanej karty płatniczej oraz pozostałych danych niezbędnych do uiszczenia opłaty.
 8. Opłata miesięczna uiszczana jest co miesiąc z góry, za każdy miesiąc, kiedy Użytkownik pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem Platformy. W związku z tym, okresy miesięczne biegną od dnia rejestracji aż do odpowiadającego mu dnia płatności w kolejnym miesiącu korzystania z Platformy.
 9. Obowiązkiem Użytkownika jest posiadanie na karcie kwoty na pokrycie płatności za dostęp do Platformy.
 10. W przypadku niewystarczających środków na karcie, dostęp Klienta do Platformy zostanie wstrzymany do czasu uiszczenia opłaty za kolejny miesiąc korzystania z Platformy.
 11. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Platformy przyciskiem z napisem– „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod/obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane: 
 • Imię i nazwisko i/lub nazwa firmy 
 • Adres email 
 • Numer telefonu 
 • Kraj
 • Dane adresowe do wysyłki 
 • Nazwa konta i hasło (W przypadku
  pierwszego zakupu)
 • Uwagi do zamówienia 

10. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Platformy oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta,

 1. Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Wszystkie ceny podawane na stronach Platformy są w złotych polskich. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Platformę przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

11. Platforma może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Platforma niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

12.W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

13. Klient i Platforma związani są ceną Produktu (miesięcznego abonamentu) obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

14. Termin na wykonanie płatności wynosi 5 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Platformę.

15. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz dokonania pierwszej opłaty za korzystanie z Platformy.

16. Użytkownik otrzymuje dostęp do szkoleń znajdujących się na Platformie niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty należnej za miesięczny abonament.

17. Wraz z produktem Platforma wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy –formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

18. Wraz z Produktem wysyłane jest elektroniczne potwierdzenie
dokonania zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT i przesłania ich w wiadomości na stronę https://facebook.com/belzkamil: 

 • Imię i nazwisko/firmę,
 • Adres zamieszkania/siedziby,
 • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
 • Numer zamówienia oraz przedmiot zamówienia wraz z datą zakupu,
 • Adres korespondencyjny

19. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 
20. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

21. Zamówienie jest realizowane poprzez umożliwienie Klientowi dostępu do produktu elektronicznego drogą teletransmisji na platformie https://kamilbelztv.pl na czas ważności abonamentu,

22. Administrator Serwisu nie odpowiada za nieotrzymanie przez Klienta dostępu do zakupionych produktów elektronicznych z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności w sytuacji gdy wiadomość e-mail Sprzedającego zawierająca dostęp do zakupionych produktów na platformie https://kamilbelztv.pl zostanie automatycznie oznaczona jako „spam” lub wiadomość nie dotrze do Klienta z przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Klient.

23. Usługę uznaje się za wykonaną, gdy Klient otrzyma dane dostępowe do zakupionych produktów. 

24. Administrator może w dowolnym momencie podnieść wysokość opłaty miesięcznej. Administrator poinformuje Użytkownika o podniesieniu opłaty z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionej wysokości Opłaty miesięcznej, może wypowiedzieć umowę.

6. Reklamacje 

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane poprzez Fanpage na Facebooku Facebook.com/belzkamil.
 3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna lub jeżeli produkt jest cyfrowy na nośniku niematerialnym.
 5. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 6. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane w odpowiedzi na wiadomość na Fanpage Facebook.com/belzkamil.

7. Odstąpienie od umowy 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL http:// kamilbelztv.pl/regulamin oraz zostanie dołączony do emaila potwierdzającego zamówienie Klienta. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne. 

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
  nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są̨
  nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;̨
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest wyłączone na podstawie art. 38 pkt. 13 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny na Platformie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Platforma została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Platformą.

5. Zwrotu płatności Platforma dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 

8. Okres próbny 

1. W przypadku pierwszej rejestracji na Platformie, Klient ma możliwość skorzystania z okresu próbnego wynoszącego 7 dni. Użytkownik, który rezygnuje z subskrypcji Platformy ma możliwość ponownego skorzystania z okresu próbnego wynoszącego 7 dni.

2. Okres próbny dotyczy tylko i wyłącznie nowych Klientów, którzy zarejestrowali i potwierdzili rejestracje swojego konta na Platformie oraz Użytkowników, którzy postanowili zrezygnować z subskrypcji Platformy.

3. Koszt okresu próbnego wynosi 1 zł. 

4. W czasie trwania okresu próbnego Klient ma możliwość bezpłatnej rezygnacji z wybranych usług w dowolnym momencie.

5. Użytkownik nie może skorzystać z okresu próbnego więcej niż 2 razy w ramach konta głównego.

6. Użytkownik, który wykorzystał okres próbny 2 razy, nie będzie miał możliwości skorzystania z niego przy ponownym rezygnacji z subskrypcji.

7. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego konta w celu ponownego uzyskania okresu próbnego jest niedozwolone. Naruszenie niniejszego zapisu bez podania ważnej przyczyny będzie skutkowało zablokowaniem wszystkich kont Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym bez odwołania.

8. Kamil Bełz Business Consulting zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich kont Użytkownika, który skorzystał z okresu próbnego więcej niż dwa razy wliczając w to okres próbny uzyskany z innego konta niż konto główne.

9. W przypadku braku rezygnacji z wybranej oferty przed zakończeniem okresu próbnego, umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 30 dni w ramach miesięcznego abonamentu na Platformie. Z karty podanej przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym zostanie pobrana kwota 15 zł. Użytkownik tym samym otrzyma dostęp do Platformy na następny miesiąc.

9. Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy z Kamil Bełz Business Consulting w dowolnej chwili bez podawania przyczyny. Wypowiedzenie umowy uznaje się za skuteczne na koniec danego okresu rozliczeniowego, za który została już pobrana opłata abonamentowa. Kamil Bełz Business Consulting potwierdzi fakt dokonania wypowiedzenia umowy.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę na stronie https://kamilbelztv.pl/moje-konto/subskrypcje/ klikając w przycisk „Anuluj subskrypcję”.
 3. Kamil Bełz Business Consulting zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym, w wypadkach naruszenia zasad niniejszego Regulaminu i trwałego zablokowania dostępu Użytkownika do Platformy.
 4. Kamil Bełz Business Consulting zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem w dowolnym momencie bez podania przyczyny wraz z 30-dniowym okresem wypowiedzenia.

10. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

••• 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php; 

4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a Platformą;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Załączniki do Regulaminu  

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Na podstawie Art. 38. pkt. 13. Ustawy o Prawach Konsumenta nie mają Państwo prawa odstąpić od niniejszej umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 
  • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym
   osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;

  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
 • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.;
   
 • w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy..
   
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:
   
  • Kamil Bełz prowadzący działalność gospodarczą
  pod firmą Kamil Bełz Business Consulting z siedzibą w Ząbkach, ul. Calineczki 8-12c/2 05-091 Ząbki, NIP 9282078815, REGON: 081179740, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „Administratorem” o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną). 
 1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej
  [proszę wstawić́ adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Skutki odstąpienia od umowy 

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Tracą Państwo również dostęp do zakupionych materiałów na platformie https:// kamilbelztv.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ 

i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne. Adresat: Kamil Bełz Business Consulting z siedzibą w Ząbkach, ul. Calineczki 8-12c/2 05-091 Ząbki, NIP 9282078815, REGON: 081179740, wpisaną do
 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „Administratorem”.
 ——————–

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/ naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*) 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data

(*) Niepotrzebne skreślić. ——————————–